Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Międzynarodowi eksperci przystąpili do planowania rewitalizacji połaczenia wodnego Dniep-Wisła

 

Pierwsze kroki projektu dot. odtworzenia szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła omówiono 3-4 lutego 2014 r. w Pińsku. W spotkaniu roboczym wzięli udział eksperci władz regionalnych, urzędów ds. zarządzania zasobami wodnymi i organizacji pozarządowych z obwodu brzeskigo (Białoruś), województwa lubelskiego (Polska) i obwodu wołyńskiego (Ukriana), będący partnerami projektu pn. „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”.

 

Głównym zadaniem stojącym przed uczestnikami spotkania było uzgodnienie kwestii organizacji stałej transgranicznej Komisji ds. Rozwoju Szlaku Wodnego Dniepr-Wisła, a także konferencji inaugurującej działalność Komisji wraz z  pierwszym posiedzeniem. Wydarzenia zostały zaplanowane wstępnie na koniec marca 2014 r. w Brześciu.  Podstawowym zadaniem Komisji będzie nadzorowanie procesu opracowania Studium wykonalności rewitalizacji odcinka Dniepr-Wisła, zaangażowanie zainteresowanych osób i instytucji, a także stworzenie warunków do włączenia projektu rewitalizacji drogi wodnej E-40 do listy projektów priorytetowych, podlegających dalszemu rozpatrzeniu w ramach programów Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Do składu Komisji wejdą przedstawiciele regionalnych organów władzy, ministerstw, instytutów naukowo-badawczych, organizacji transportowych, logistycznych, organizacji ochrony przyrdy z trzech krajów.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest przygotowanie przeprowadzenia procedury otwartego przetargu międzynarodowego na opracowanie Studium wykonalności odtworzenia międzynarodowej drogi wodnej E-40. Studium przeanalizuje istniejące szlaki transportowe, logistyczne schematy i techniczne uwarunkowania  drogi wodnej E-40 i da szczegółową analizę co najmniej trzech wariantów jego przebiegu. Zostaną przy tym przeliczone efekty gospodarcze i koszty inwestycyjne, zbadany zostanie wpływ wszystkich trzech wariantów potencjalnej budowy na stan środowiska naturalnego przygranicznych terenów i zaproponowane zostaną warianty kompleksowego wykorzystania zrewitalizowanej drgoi E-40 w kontekście rozwoju turystyki, tworzenia stref rekreacyjnych, wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.  W końcowej fazie Studium wykonalności przestawiona zostanie charakterystyka porównawcza wszystkich rozpatrywanych scenariuszy, a także propozycja optymalnego scenariusza budowy i rekomendacje dalszej realizacji projektu rewitalizacji. Końcowa wersja specyfikacji istotnych warunków zamówienia Studium wykonalności planowana jest do zatwierdzenia pod koniec kwietnia 2014 r., po czym w rezultacie otwartego przetargu międzynarodowego wyłoniony zostanie Wykonawca studium. Początek prac nad Studium wykonalności planowany jest na lipiec 2014 r.

«Kwestia rewitalizacji drogi wodnej Dniepr-Wisła–Odra, łączącej Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, jest przez nas rozpatrywana nie od dziś – zaznaczył obecny na spotkaniu zastępca naczelnika Wydziału Transportu Morskiego i Rzecznego Ministerstwa Transportu Republiki Białoruś, Aleksander Zacharenko. – Stwozenie trójstronnej Komisji i opracowanie Studium wykonalności odtworzenia szlaku E-40 – to kroki, które pozwoliłyby Białorusi, Polsce i Ukrainie znacznie przybliżyć się do rozwiązania tego strategicznego zadania”.

 

Скачать PDF


 

Сайт создан на средства Европейского Союза в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 | Заявление об ограничении ответственности